Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 
     
     
 

  Het coronavaccin is niet zonder risico's  
    HP De Tijd - dr. Carla Peeters [ 7 januari 2021  
    Carla Peeters is immunoloog en werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM  
       
    We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet  
    zonder gevaar is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. “Inmiddels komen uit  
    Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen,  
    zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige  
    allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.”  
       
    Gisteren kreeg de eerste Nederlander het coronavaccin. Het vaccin van Pfizer is onder de  
    verordening van een noodsituatie goedgekeurd. Dit betekent dat het een experimenteel  
    vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. Ook het Moderna-vaccin is sinds  
    gisteren onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze  
    ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt. In plaats van een geïnactiveerd virus of  
    een geïsoleerd eiwit (ten) of suiker, wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat  
    codeert voor een van de eiwitten op de mantel van het virus. Het lichaam zou zo zelf het  
    eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt.  
       
    De beperkte klinische trials met deze vaccins werden onder regie van de producent uitgevoerd  
    onder gezonde vrijwilligers. Er wordt geclaimd dat de vaccins 95% effectief zijn. De effectiviteit is  
    echter bepaald aan de hand van een positieve RT-PCR-test, door de onderzoekers als  
    besmetting gedocumenteerd. Er is geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin in het  
    verminderen van het aantal overledenen, ernstige vorm van Covid-19 of ziekenhuisopnames.  
    Ook publicaties over beschermende antistoffen of T-cel-immuniteit die opgewekt kunnen  
    worden met de ontwikkelde vaccins ontbreken nog.  
       
    De vaccins zijn nog niet getest op kinderen, jongeren of mensen met een verzwakt  
    immuunsysteem zoals kwetsbare ouderen. Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele  
    weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder  
    anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige  
    ontstekingen. De producenten Pfizer en Moderna geven aan dat het vaccin in de eerste zeven  
    dagen na vaccinatie bij 3 tot 10 % van de gezonde gevaccineerden vermoeidheid, hoofdpijn,  
    koorts, rillingen, spierpijn of andere verschijnselen kunnen veroorzaken. Dit zijn verschijnselen  
    die ook beschreven zijn voor Covid-19. In Israël en Amerika zijn mensen positief getest op  
    Covid-19 vlak na vaccinatie met het Pfizer-vaccin.  
       
    Pas op voor bijwerkingen  
    In Nederland is de organisatie Lareb voorbereid op het registeren van bijwerkingen van de  
    nieuwe Covid-19-vaccins. Tijdens het gebruik van het snel ontwikkelde influenzavaccin in 2009,  
    Pandemrix, werden de bijwerkingen door Lareb geregistreerd. Helaas zijn er toen kinderen  
    overleden na toediening van het vaccin en zijn er duizenden mensen met het verschijnsel  
    narcolepsy (het spontaan in slaap vallen) die blijvende schade hebben ondervonden. Uit nader  
    onderzoek achteraf bleek het virus niet veel meer overlijdens te veroorzaken dan eerdere  
    normaal verlopende griepseizoenen. Het vaccin Pandemrix is vanwege de bijwerkingen en de  
    verminderde noodzaak tot vaccinatie door de producent van de markt gehaald.  
       
    De langetermijneffecten van de mRNA-vaccins zijn onbekend zowel in bescherming voor het  
    SARS-CoV-2-virus als op blijvende schade in het lichaam. De Amerikaanse Centers of Disease  
    Control doet momenteel onderzoek naar de allergische reacties en ontstekingen, waaronder  
    anafylactische shock die zijn opgetreden bij mensen die gevaccineerd zijn. In plaats van  
    vijftien minuten controle op flauwvallen of allergische reacties na vaccinatie, wordt nu dertig  
    minuten controle geadviseerd.  
       
    Snelheid beslissingen loopt voorbij aan adequate analyse van data  
    De snelheid waarmee de overheid beslissingen door wil voeren zijn in de context van de  
    huidige gegevens niet te begrijpen. De druk op mensen om zich frequent te laten testen en te  
    laten vaccineren wordt met de week groter: dat behoor je te doen voor de ander, voor elkaar,  
    wordt er gezegd. Het sterftecijfer aan Covid-19 in ziekenhuizen daarentegen is ten opzichte van  
    de eerste golf met 47% afgenomen. Dit betreft een recent onderzoek onder bijna duizend  
    Nederlandse corona-patiënten, dat op 24 december op SKIPR werd gepubliceerd. Het aantal  
    mensen dat in het ziekenhuis op de IC-afdeling verblijft is eveneens met circa 40%  
    afgenomen, terwijl de IC-capaciteit met 600 bedden werd uitgebreid. Ondanks lockdowns en  
    andere maatregelen zijn de positieve testresultaten nauwelijks afgenomen.  
       
    Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie.  
    Wereldwijd wordt het influenzavirus veel minder gerapporteerd dan voorgaande jaren. Dit werd  
    eveneens gerapporteerd voor landen in het zuidelijk halfrond, waar tijdens de zomer normaliter  
    een griepseizoen heerst. De verschijnselen van Covid-19 en influenza of andere bovenste  
    luchtweginfecties zijn dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Om die reden rapporteert  
    het CDC vanaf juli 2020 een combinatie van influenza, pneumonie en Covid-19. In dit kader is  
    het belangrijk om een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift  
    Vaccine, mee te nemen in de afwegingen. In dit onderzoek werd een toename van  
    coronavirussen beschreven na vaccinatie met het influenzavaccin. In het griepseizoen  
    2020/2021 worden wereldwijd meer mensen gevaccineerd met het influenzavirusvaccin dan  
    eerdere jaren. In de periode 2005 tot 2015 was het influenzavaccin voor de helft van deze  
    jaarlijkse vaccins minder dan 50% effectief in de bescherming tegen een infectie met  
    infuenzavirus. Ook het 2017/2018 influenzavaccin was een voorbeeld van een zeer geringe  
    bescherming tegen de jaarlijkse griep.  
       
    Het afgelopen jaar is in veel landen minder getest op influenzavirus. Sommige onderzoekers  
    suggereren een competitie tussen het influenzavirus en SARS-CoV-2-virus, waarbij het SARS-  
    CoV-2-virus eerder ziekteverschijnselen veroorzaakt en het immuunsysteem daardoor zodanig  
    geactiveerd is dat andere virussen beter geweerd kunnen worden. De World Health  
    Organization verklaart dat de maatregelen als handen wassen, mondkapjes en 1,5 meter  
    afstand houden hebben bij gedragen aan minder influenza-infecties. Eerdere gerandomiseerde  
    en gecontroleerde trials, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, hebben echter niet aan  
    kunnen tonen dat medische mondkapjes en 1,5 meter afstand houden bijdragen in het  
    voorkomen van infecties met het influenzavirus. Het aantal positieve RT-PCR testen op  
    coronavirus is ten gevolge van deze maatregelen ook niet gedaald.  
       
    Persoonsgerichte aanpak heeft de voorkeur boven een massaal experiment  
    Het ontwikkelen van effectieve vaccins om infecties met coronavirussen te voorkomen is na tien  
    jaar intensief onderzoek nog niet gelukt, onder andere vanwege de kans op een ernstiger  
    verloop van de infectie door een superimmuunrespons. Infectie met het virus kan, nadat  
    iemand gevaccineerd is, een uit de hand lopende immunologische reactie veroorzaken met als  
    gevolg orgaanfalen. Een verschijnsel dat cytokinestorm genoemd wordt. Dit verschijnsel werd in  
    2012 na vaccinatie met SARS-CoV-1 in proefdieren gepubliceerd in een artikel in het peer  
    reviewed tijdschrift PLOS One. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory  
    Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties.  
       
    Het SARS-CoV-1-virus en MERS-virus, beide coronavirussen, zijn na één seizoen niet meer  
    aangetoond. Dat betekent dat grote zorgvuldigheid in de keuze van de meest geschikte  
    strategie met hoogste gezondheidswinst en minste schade ten opzichte van infectierisico’s  
    belangrijk is. Een persoonsgerichte aanpak heeft de voorkeur boven een massaal (moreel of  
    indirect verplicht) experiment.  
       
    Voor veel kinderen, jongeren, mensen met chronische ziekten en ouderen kan een strategie  
    naar het versterken van het immuunsysteem met een gezonde voeding en leefstijl als eerste  
    stap wel eens tot meer gezondheidswinst leiden. Eerdere ervaringen met de tuberculosebacterie  
    toonden dat goed onderwijs en een sociale omgeving een belangrijke bijdrage leveren om  
    infecties te voorkomen. Een vaccin toedienen bij mensen met een verzwakt of overactief  
    immuunsysteem heeft weinig toegevoegde waarde en is niet zonder risico’s. Transparante en  
    volledige informatie over vaccins/geneesmiddelen en interventies wanneer deze voor iedereen  
    worden aanbevolen voor het behoud van gezondheid, is een voorwaarde om een individuele  
    afweging te kunnen maken. De coronavaccins zijn nog in de experimentele fase. Vanuit  
    medisch-ethisch perspectief vraagt deze situatie om een informed consent (de persoon  
    ontvangt schriftelijke informatie over de voors en tegens, waarna deze een gewogen beslissing  
    kan nemen). Een informed consent is gebruikelijk wanneer een persoon deelneemt aan een  
    trial of een patiënt een experimenteel medicijn krijgt toegediend. De kans op onnodige schade  
    dient te allen tijde voorkomen te worden.  
       
   

Kader: Vraagtekens bij onderbouwing voor de aanschaf van experimentele geneesmiddelen

 
    De geschiedenis wijst uit dat we voorzichtig moeten zijn met het gebruik van experimentele  
    geneesmiddelen en vaccins, zoals het Pfizer- en Moderna-vaccin.  
       
    Het volledige artikel: HP De Tijd - dr. Carla Peeters 7 januari 2021  
       
 
     
     
 

  Schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer door de leden der Kamer  
    Het gebruik van het middel ivermectine tegen COVID-19  
   

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020Z25726 24 december 2020

 
       
    Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid,   
    Welzijn en Sport inzake het gebruik van het middel ivermectine tegen   
    COVID-19 (ingezonden 24 december 2020).  
       
1   Bent u op de hoogte van de recente zeer positieve resultaten met ivermectine bij de  
    behandeling van COVID-19-patiënten?1  
2   Bent u ervan op de hoogte dat recente resultaten met ivermectine uit minimaal 21  
    internationale nieuwe studies zeer veelbelovend blijken?2 3 4  
3   Bent u ervan op de hoogte dat ivermectine in veel recente studies zowel preventief, alsook  
    therapeutisch met succes ingezet is bij diverse categorieën (risicovolle) COVID-patiënten, zowel  
    bij opgenomen ziekenhuispatiënten, alsook «out-patients»?  
4   Bent u ervan op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op  
    ziekenhuisopnames aanzienlijk vermindert?  
5   Bent u ervan op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op het krijgen  
    van COVID-19 aanzienlijk vermindert?  
6   Bent u er van op de hoogte dat uit deze studies blijkt dat ivermectine de kans op sterfte  
    door/met COVID-19 aanzienlijk vermindert?  
7   Bent u ervan op de hoogte dat de nieuwe studie ook data bevat, welke afkomstig zijn uit  
    belangrijke RCT’s (Randomized controled trials)?  
8   Wat heeft u tot nu toe gedaan om te onderzoeken of het medicijn ivermectine een oplossing  
    zou kunnen zijn voor de Nederlandse coronacasus?  
9   Bent u bereid om op korte termijn te kijken naar de mogelijkheden die ivermectine heeft voor  
    de Nederlandse coronacasus?  
10   Is er in Nederland onderzoek gedaan naar de effecten van ivermectine? Zo ja, kunt u die  
    delen? Zo nee, waarom niet?  
11   Deelt u de mening dat als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 is, er geen  
    reden meer is voor een vaccin?  
12   Deelt u de mening dat als ivermectine een goed werkend medicijn tegen COVID-19 is, het de  
    voorkeur heeft om zieke mensen te genezen boven het vaccineren van gezonde mensen?  
13   Kunt u aangeven wat het zou betekenen voor de coronamaatregelen, als ivermectine een goed  
    werkend medicijn tegen COVID-19 blijkt te zijn?  
14   Bent u op de hoogte van de referenties die in de bijlage hieronder staan vermeld?  
       
1   FLCCC Alliance, 4 december 2020, «Prevention and early treatment of COVID-19’ (https://  
    covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-PressConferencePresentationDec4-  
    Houston.pdf)  
2   FLCCC Alliance, 4 december 2020, «FLCCC Alliance calls on national health authorities to  
    immediately review medical evidence showing the efficacy of ivermectin for the prevention of   
    COVID-19 and as an early outpatient treatment» (https://covid19criticalcare.com/wp-content/  
    uploads/2020/12/FLCCC-Alliance-Call-for-Action-News-Release-Press-Conference-FollowUp.pdf)  
3   FLCCC Alliance, 4 december 2020, «Prevention and early treatment of COVID-19’ (https://  
    covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-PressConferencePresentationDec4-  
    Houston.pdf)  
4   FLCCC Alliance, 18 december 2020, «Review of the Emerging Evidence Demonstrating the  
    Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19’ (https://  
    covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-  
    andtreatment-of-COVID-19.pdf)  
       
   

 
       
    Het volledige artikel: Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020Z25726 24 december 2020  
       
       
 
     
     
 

 

WHO hervat proeven met malariamedicijn coronavirus

    Zembla BNN Vara 4 juni 2020
     
    De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat weer aan de slag met proeven met het
    geneesmiddel hydroxychloroquine. Het middel zou mogelijk helpen tegen het coronavirus, maar
    daar is nog veel onduidelijkheid over. Woensdag onthulde the Guardian dat een eerdere studie
    naar het middel gestoeld bleek te zijn op onbetrouwbare gegevens.
     
    Het onderzoeksproject was negen dagen lang stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen, maar lijkt
    binnenkort weer hervat te kunnen worden. Hydroxychloroquine wordt gebruikt tegen malaria. 
     
    Vorige maand verscheen er een artikel in medisch vakblad The Lancet waarin wetenschappers
    en deskundigen waarschuwen voor het gevaar van het medicijn als het wordt gebruikt tegen het
    coronavirus.
     
    Maar de studie bleek gestoeld op onbetrouwbare gegevens, zo liet The Guardian zien. Het werd
    gebaseerd op data van een klein Amerikaans bedrijf voor gezondheidszorganalyse, genaamd
    Surgisphere. De CEO van Surgisphere schreef mee aan de studie. 
     
    De krant schreef over de studie: “Een zoekopdracht naar openbaar beschikbaar materiaal
    suggereert dat er over verschillende Surgisphere-werknemers weinig of geen gegevens
    beschikbaar zijn en dat ze nauwelijks of geen wetenschappelijke achtergrond hebben. Een
    werknemer die als wetenschappelijk redacteur wordt vermeld, lijkt een sciencefiction-auteur te
    zijn. Een andere medewerker die als marketingmanager wordt vermeld, is een adult model en
    hostess voor evenementen.”
     
    Sinds het WHO stopte met de proeven, ontraden ook in Nederland het RIVM en de Inspectie
    Gezondheidszorg en Jeugd om het antimalariamiddel hydroxycholoroquine te gebruiken tegen
    Covid-19.
     
    Het volledige artikel: Zembla BNN Vara 4 juni 2020
     
 
     
     
 

 

Instituut in Bilthoven ontwikkelt drie mogelijke coronavaccins

    Het Parool - Bas Soetenhorst 4 mei 2020
     
    Onderzoeksinstituut Intravacc uit Bilthoven ontwikkelt drie mogelijke coronavaccins. Dit zegt
    Jan Groen, de net aangetreden CEO van Intravacc.
     
    Er zijn ‘verkennende gesprekken’ gaande met andere partijen over de productie en distributie,
    aldus Groen. Intravacc staat niet vermeld op een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie
    (WHO), die inmiddels meer dan honderd namen bevat van bedrijven en instellingen die bezig
     zijn met een mogelijk vaccin tegen Covid-19. Volgens Groen is het een kwestie van tijd
    voordat Intravacc ook op die lijst staat.
     
    Intravacc is in handen van de overheid en valt onder het ministerie van Volksgezondheid. Tot
    vorige maand was het de bedoeling dat het onderzoeksinstituut zou worden geprivatiseerd,
    zoals al in 2012 gebeurde met het Nederlands Vaccin Instituut. Intravacc was tot dat moment
    de onderzoekstak van die eveneens in Bilthoven gevestigde staatsvaccinfabriek. Deze is nu in
    handen van het Indiase Serum Institute, de grootste vaccinproducent ter wereld.
     
    Intravacc presenteert zich als ‘een brug’ tussen universiteiten en de farma-industrie. De drie
    mogelijke coronavaccins zijn gebaseerd op wetenschap die ook wordt gebruikt voor onder
    andere poliovaccins. Deze gelden al als veilig voor mensen, waardoor de mogelijke vaccins
    sneller in gebruik zouden kunnen worden genomen.
      
    Een van de vaccins maakt Intravacc samen met de universiteit van Wageningen. “De
    ontwikkeling hiervan zal ongeveer 21 maanden duren tot aan fase 1,” aldus Groen. In die fase
    wordt, als alles volgens plan verloopt, uiteindelijk een kleine groep proefpersonen blootgesteld
    aan het vaccin. In fase 2 gaat het doorgaans om enkele duizenden mensen.
     
    Voor de andere vaccins neemt fase 1 naar verwachting respectievelijk 9 en 14 maanden in
    beslag. “Uiteraard kunnen we zaken versnellen door een aantal stappen parallel te laten
    verlopen,” aldus Groen.
     
    Volledig artikel: Het Parool - Bas Soetenhorst 4 mei 2020
     
 
     
     
 

 

Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19

    (infecties met SARS-CoV-2)
    RIVM Ministerie VWS Versie 1 mei 2020
    Addendum remdesivir toegevoegd: 02-05-2020. Addendum link naar de FMS website toegevoegd: 08-05-2020
     
   

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn

   

en Sport heeft op 1 mei 2020 een nieuw voorlopig behandeladvies uitgebracht voor COVID-19.

     
    Uit de samenvatting van het voorlopig advies d.d. 1 mei 2020:
    Voor COVID-19 (coronavirus disease 2019) bestaan geen geregistreerde medicijnen en (op het
    moment van deze publicatie) geen voldoende grote gerandomiseerde studies die de klinische
    effectiviteit van een bepaald geneesmiddel onderbouwen. Wel zijn er in vitro data en is er in
    kleine studies bij personen met een infectie met SARS-CoV (type 1), MERS-CoV en SARS-CoV-2
    geprobeerd te behandelen met een aantal antivirale middelen op experimentele basis. De
    uitkomsten geven geen richting voor een therapeutisch advies bij deze coronavirusinfecties,
    vanwege de kleine aantallen, soms het gebrek aan controlegroepen, wisselende combinaties
    van middelen, variatie van timing (start) van de behandeling, heterogeniteit van de
    patiëntengroepen en gerapporteerde uitkomsten. Bovendien kennen de grote meerderheid van
    de beschikbare studies tot nu toe veel beperkingen. De afwegingen die in dit document zijn
    opgenomen houden hiermee rekening.
     
    Redactiegroep: Albert Vollaard (1), Emilie Gieling (2), Paul van der Linden (3), Bhanu Sinha (4),
    Mark de Boer (5)
   

1. Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), RIVM, Bilthoven

    2. Klinische Farmacie, UMC Utrecht
    3. Klinische Farmacie, Tergooi, Hilversum (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)
    4. Medische Microbiologie & Infectiepreventie, UMCG, Groningen (Stichting Werkgroep Antibiotica
    Beleid)
    5. Afdeling Infectieziekten, LUMC, Leiden (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)
     
    Volledig artikel: RIVM Ministerie VWS Versie 1 mei 2020
     
 
     
     
 

 

 
  Er komt een snellere vergunningsprocedure voor bedrijven en laboratoria die medicijnen en
  vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) willen testen. De ministerraad heeft
  er op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mee ingestemd
  om deze procedure voor de meeste toepassingen te versnellen van 120 dagen nu tot maximaal
  56 dagen. Hierdoor kunnen deze farmaceutische bedrijven hun nieuw ontwikkelde
  gentherapieën en vaccins sneller in de praktijk testen door middel van klinisch onderzoek.
   
  Volledige informatie: Rijksoverheid Nederland
   
 
     
     
 

 

 
 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en

 

Sport heeft op 3 maart 2020 een voorlopig behandeladvies uitgebracht voor COVID-19.

  Dit advies betreft de volgende middelen:  Chloroquine | Remdesivir | Lopinavir/Ritonavir
   
  Uit de samenvatting van het voorlopig advies d.d. 3 maart 2020:
  Er bestaan nog geen geregistreerde medicijnen voor de behandeling van COVID-19, omdat er
  nog geen behandelresultaten van therapeutisch onderzoek zijn gepubliceerd. Hoewel er veel
  onzekerheden zijn en een therapieadvies voor COVID-19 (nog) niet goed wetenschappelijk
  onderbouwd kan worden wordt op basis van de gegevens die er op dit moment wel zijn, hier een
  zo goed mogelijk medicamenteus behandeladvies gegeven. Er is in vitro data bekend dat
  Chloroquine en Remdesivir bij SARS-CoV-2, de verwekker van COVID-19, antivirale activiteit
  tonen.
   
 
   
  Volledige informatie: RIVM MInisterie VWS
   
 
 
 
 
Entree

|

Overheid Organisaties

|

Bijwerkingen

|

Vaccins

|

Medicijnen

|

Landen

|

Immuniteit

|

Artikelen

|

Contact
 
 

Vaccins en medicijnen tegen coronavirus SARS-CoV-2 | Liliane Limpens | Disclaimer | update 12 januari 2021